Algemene voorwaarden

PK-Baitboats

Artikel 1.Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. PK-Baitboats: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: PK-Baitboats gevestigd aan de Marijkelaan  te Enter, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 08164745;
b. overeenkomst: de overeenkomst tussen PK-Baitboats en de klant;
c. klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met PK-Baitboats;
d. bedrijf: de klant zijn een rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in het kader van de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
e. consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
f. distributeur: het bedrijf dat door PK-Baitboats is aangesteld als distributeur;
g. website: de website https://pkbaitboats.com/ die door PK-Baitboats wordt beheerd en waar de producten besteld kunnen worden.

Artikel 2.Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen PK-Baitboats en de klant.
2.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van het bedrijf wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door PK-Baitboats vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3.Aanbod

3.1 Het aanbod van PK-Baitboats is vrijblijvend.
3.2 Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijffouten, op de website of in offertes, overeenkomsten, publicaties en e-mailberichten binden PK-Baitboats niet.
3.3 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

Artikel 4. Prijzen en verzendkosten

4.1 De op de website vermelde prijzen voor de producten zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.
4.2 PK-Baitboats heeft het recht zijn prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
4.3 De hoogte van de verzendkosten wordt voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant kenbaar gemaakt.

Artikel 5.Betaling

5.1 Indien de klant een voerboot bij PK-Baitboats besteld heeft, dan dient de klant 50% van het factuurbedrag vooraf te betalen. Nadat PK-Baitboats de aanbetaling heeft ontvangen, wordt een aanvang gemaakt met het bouwen van de voerboot. De klant dient de resterende 50% van het factuurbedrag te betalen middels bankoverschrijving voordat hij de voerboot bij PK-Baitboats ophaalt of middels pin of contante betaling op het moment dat hij de voerboot bij PK-Baitboats ophaalt.
5.2 Artikel 5.1 geldt uitdrukkelijk ook voor de voerboot die via de webshop bij PK-Baitboats besteld is. Bestaat de bestelling die de klant via de website plaatst niet uit een voerboot, dan dient 100% van het factuurbedrag vooraf betaald te worden of kan de bestelling onder rembours geleverd worden. Kiest de klant voor de optie levering onder rembours, dan zijn de extra kosten voor de rembours levering voor rekening van de klant. De hoogte van deze extra kosten wordt bij het plaatsen van de bestelling via de website aan de klant kenbaar gemaakt.

Artikel 6.Levering

6.1 De bestelling die via de website wordt geplaatst, wordt door PK-Baitboats opgestuurd naar het door de klant opgegeven adres, tenzij een voerboot onderdeel uitmaakt van de bestelling. In een dergelijk geval geldt artikel 6.2.
6.2 Een bestelde voerboot wordt niet door PK-Baitboats opgestuurd naar de klant. De bestelde voerboot dient de klant op te halen bij PK-Baitboats PK-Baitboats stelt de klant er via de e-mail of telefonisch van op de hoogte op het moment dat de voerboot gebouwd is en maakt met de klant een afspraak voor het ophalen van de voer boot. Bij het ophalen van de voer boot geeft PK-Baitboats aan de klant instructies over het gebruik van de voer boot.
6.3 Artikel 6.2 geldt niet door distributeur. Een door de distributeur bestelde voer boot wordt aangetekend en verzekerd opgestuurd naar het door de distributeur opgegeven adres.

Artikel 7.Leveringstermijn

7.1 Alle door PK-Baitboats aangegeven leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Een vermelde leveringstermijn kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd.
7.2 Indien PK-Baitboats het product niet binnen 30 dagen nadat de bestelling via de website is geplaatst kan leveren, dan stelt PK-Baitboats de klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de consument het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Indien de consument de overeenkomst ontbindt, dan betaalt PK-Baitboats eventueel reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.
7.3 Artikel 7.2 is niet van toepassing bij het bestellen van een voerboot. De voerboot wordt met de hand gemaakt, waardoor vaak een langere leveringstermijn dan 30 dagen met de klant wordt overeengekomen.

Artikel 8.Herroepingsrecht voor de consument

8.1 Indien de bestelling via de website geplaatst is, dan heeft de consument het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de consument de gehele bestelling van PK-Baitboats heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de consument gewezen op het herroepingsrecht.
8.2 Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 8.1 zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
8.3 Wil de consument gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de consument dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan PK-Baitboats kenbaar te maken. Aan de consument wordt het “Modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de consument kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden.
8.4 Nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de consument het product binnen 14 dagen naar PK-Baitboats terug te sturen, mits onbeschadigd en onveranderd en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking.
8.5 De consument kan ook, zonder eerst PK-Baitboats ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 8.1 terugsturen naar PK-Baitboats In een dergelijk geval dient de consument het “Modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.
8.6 Indien de consument op elektronische wijze aan PK-Baitboats kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt PK-Baitboats na ontvangst van deze melding de consument een ontvangstbevestiging.
8.7 Is het geretourneerde product beschadigd of bevat het gebruikssporen, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat PK-Baitboats overeenkomstig artikel 8.10 aan de consument terugbetaalt.
8.8 Indien de consument de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de consument.
8.9 Het risico van de retourzending rust bij de consument. De consument dient de retourzending voldoende te frankeren.
8.10 PK-Baitboats zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht en PK-Baitboats het product retour heeft ontvangen reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling) restitueren. Behoudt de consument een deel van de bestelling wel, dan worden de verzendkosten niet aan de consument geretourneerd.

Artikel 9.Uitsluiting van herroepingsrecht

9.1 Het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 8 geldt uitdrukkelijk niet:
a. voor een product dat via de website is besteld en dat naar de specificaties van de klant wordt gebouwd, zoals een voerboot of een voervijzel.
b. voor het bedrijf dat via de website een product besteld heeft.

Artikel 10.Verplichting van de klant

10.1 De klant is verplicht het geleverde product enkel te gebruiken zoals volgt uit de gegeven en/of bijgeleverde instructies en de technische specificaties.

Artikel 11.          Garantie

11.1 Op de geleverde voer boot wordt een garantie verleend van 2 jaar.
11.2 De fishfinder die op verzoek van de klant ingebouwd is in de voer boot valt buiten de garantie van de voer boot zoals omschreven in artikel 11.1.
11.3 De garantie op de voer boot komt te vervallen indien de fishfinder of andere door de klant gewenste accessoires niet zijn ingebouwd of gemonteerd door PK-Baitboats of door de distributeur volgens de richtlijnen van PK-Baitboats
11.4 Op de geleverde voervijzel wordt een garantie verleend van 2 jaar.
11.5 Op de geleverde handzender wordt geen garantie verleend.
11.6 Op geleverde batterijen wordt de garantie verleend die gelijk is aan de garantie die door de fabrikant wordt verleend. Deze garantie is bij loodaccu’s 3 maanden en bij optionele Lithium Ion, 24 maanden.
11.7 Voor de overige geleverde producten geldt de fabrieksgarantie en sterkt de garantie zich nooit verder uit, dan de garantie zoals deze door de fabrikant of leverancier op het product wordt verleend.
11.8 De factuur is het garantiebewijs.
11.9 De klant dient PK-Baitboats de mogelijkheid te geven om de garantieclaim te onderzoeken. Het feit dat PK-Baitboats overgaat tot het onderzoeken van een garantieclaim, impliceert niet dat PK-Baitboats de garantieclaim accepteert.
11.10 Indien het product binnen de garantieperiode een gebrek vertoont en de garantieclaim wordt door PK-Baitboats geaccepteerd, dan zal PK-Baitboats het product repareren.
11.11 Het repareren (van onderdelen van) het product verlengt de garantieperiode niet.
11.12 Indien bij het onderzoeken van de garantieclaim of van een klacht blijkt dat één van de onderstaande situaties van toepassing is, dan wordt de garantieclaim afgewezen of wordt de klacht niet verder in behandeling genomen:
a. Gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, niet correct onderhouden of schoonhouden, onzorgvuldig gebruik of slechte opslagomstandigheden van het product, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de voer boot stallen zonder te laten uitdampen (stallen met deksel), het te vaak onnodig laden of ontladen van een batterij, het met de verkeerde lader opladen van een batterij en het ruw omgaan met het product waardoor zichtbare beschadigingen aan het product zijn ontstaan;
b. Door de klant en/of een derde zonder de voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van PK-Baitboats werkzaamheden en/of (constructie)wijzigingen en/of reparaties aan het product zijn uitgevoerd. Onder derde wordt in dit kader niet verstaan de distributeur, mits de distributeur heeft gehandeld conform de richtlijnen van PK-Baitboats;
c. De schade is veroorzaakt door de gebruiker van het product of door een derde (vernieling);
d. Het product niet is gebruikt in overeenstemming met de gegeven en/of meegeleverde instructies en/of de technische specificaties;
e. Het product niet gebruikt is voor het doel waarvoor het product bestemd is;
f. Gebreken veroorzaakt zijn door van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, reinigingsmiddelen, vuilophoping, e.d.
11.13 Om het product te kunnen repareren en/of een onderdeel te kunnen vervangen dient de klant het product af te leveren bij of op te sturen naar PK-Baitboats
11.14 De klant kan alleen een beroep op de garantie doen nadat hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens PK-Baitboats heeft voldaan.
11.15 Indien de klant geen beroep toekomt op de garantie en/of de garantieclaim wordt afgewezen en PK-Baitboats heeft wel in opdracht van de klant reparatiewerkzaamheden aan het product uitgevoerd en/of een of meerdere vervangende onderdelen geleverd, dan worden de kosten voor deze reparatiewerkzaamheden en/of voor de vervangende onderdelen aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 12.Aansprakelijkheid en verjaring

12.1 De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. PK-Baitboats is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
12.2 PK-Baitboats is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat PK-Baitboats is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
12.3 PK-Baitboats is niet aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door het product door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik van het product in strijd met de gebruiksaanwijzing of de gegeven instructies.
12.4 PK-Baitboats is niet aansprakelijk voor schade indien de klant of een derde aanpassingen of (constructie)wijzigingen heeft aangebracht aan het product.
12.5 In geen geval is PK-Baitboats aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat het geleverde product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.
12.6 PK-Baitboats is niet aansprakelijk voor schade, zoals lichamelijk letsel, materiële schade of schade aan derden, ten gevolge van het gebruiken van het product. Het gebruik van het product is geheel voor eigen risico.
12.7 PK-Baitboats is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, arbeidskosten, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
12.8 Indien PK-Baitboats aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van PK-Baitboats beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van PK-Baitboats gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van PK-Baitboats, beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van PK-Baitboats
12.10 Vorderingsrechten verjaren na 1 jaar, met dien verstande dat voor de consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

Artikel 13.Contact en klachten

13.1 Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met PK-Baitboats PK-Baitboats is bereikbaar:
a. via het e-mailadres info@pkbaitboats.com
b. via het telefoonnummer 0623544044.
13.2 Van een vraag en/of klacht die via e-mail is ingediend en die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.
13.3 Bij PK-Baitboats ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door PK-Baitboats binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op de overeenkomst tussen PK-Baitboats en de klant is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen in verband met overeenkomsten tussen de klant en PK-Baitboats worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar PK-Baitboats gevestigd is. De consument heeft 1 maand de tijd nadat PK-Baitboats zich schriftelijk jegens de consument op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Kant-en-klare Voerboot sets